Algemene Voorwaarden

Artikel 1:    Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • FIT Progression: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68418018;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen FIT Progression en de klant
 • Klant: de natuurlijke persoon (m/v) die een overeenkomst aangaat met FIT Progression voor de beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten en/of het deelnemen aan een coachingstraject omtrent voeding
 • Activiteiten: Personal Training (PT), Small Group Training, groepslessen, leefstijlcoaching, voedingscoaching, online coaching, scholing omtrent voeding, beweging, gedrag en herstel ter bevordering van de vitaliteit
 • Trainer: de natuurlijke persoon die namens Fit Progression de training geeft
 • Consult(en): de afspraken omtrent voeding en leefstijlcoaching die door Fit Progression worden verzorgd.

Artikel 2:    Algemeen

 • De in dit document genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fit Progression en de klant.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
 • Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Fit Progression vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • De overeenkomst is rechtsgeldig op het moment dat de klant zich via VirtuaGym heeft aangemeld voor een product van Fit Progression en hierbij akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden 

Artikel 3.    Afspraken, ziekte en annulering

 • Bij bevestiging van inschrijving kan de klant zich via de FIT Progression app inschrijven voor een gratis kennismaking en/of intakegesprek of zich direct inschrijven voor een training uit het abonnement via de FIT Progression app.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur (kosteloos) van te voren door de klant geannuleerd te worden via de app. Indien de afspraak door FIT Progression geannuleerd wordt, wordt dit gecommuniceerd via WhatsApp en heeft de klant recht op restitutie van zijn of haar credit.
 • Indien de afspraak niet tijdig (uiterlijk 24 uur van te voren) in het systeem door de klant wordt geannuleerd, verliest de klant zijn of haar credit en heeft hij of zij geen recht op restitutie van het lesgeld. In uitzonderlijke gevallen kan FIT Progression er voor kiezen om de credit wel opnieuw vrij te geven. Bij annulering van de les door FIT Progression zal de les op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, dient de klant dit zo spoedig mogelijk telefonisch of via WhatsApp te communiceren met FIT Progression. FIT Progression beslist of de klant recht heeft op restitutie van zijn of haar credit.
 • In geval van langdurige ziekte kan de overeenkomst in overleg met FIT Progression tijdelijk worden bevroren. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan FIT Progression.

Artikel 4. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

 • Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. FIT Progression is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden.
 • In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt FIT Progression het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de klant zal naar een alternatief worden gezocht.
 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal op een later tijdstip in overleg met de klant worden ingehaald.
 • Op algemene erkende feestdagen gaan activiteiten niet door tenzij anders aangegeven in het rooster. Algemene feestdagen zullen niet beschikbaar zijn in het rooster, waardoor de klant ook niet kan worden ingeboekt in de les. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal FIT Progression eventueel een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 • Op FIT Progression rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed en veilig mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit zijn vooraf bepaald in de gesloten overeenkomst.
 • FIT Progression voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat FIT Progression niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 7. Ontbinding

 • FIT Progression is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
 • Het is de klant niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.
 • De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.
 • Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Kampen. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.
 • De klant kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 • Alle lidmaatschappen worden afgeschreven middels een automatische incasso. Betaling van rittenkaarten en voedingstrajecten worden voldaan middels een iDeal betaling. In overleg met FIT Progression is het mogelijk afwijkende afspraken te maken over betalingstermijnen en wijze van betaling.
 • FIT Progression zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan.
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is FIT Progression gerechtigd de klant de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de klant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan FIT Progression te voldoen.
 • Indien FIT Progression over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de klant, zal FIT Progression tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de klant. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan FIT Progression een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal FIT Progression nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.
 • Bij uitblijven van betaling gedurende 62 dagen zal een incassobureau worden ingeschakeld. Kosten voor deze vorderingen worden in rekening gebracht bij de klant.
 • Op de diensten van FIT Progression is geen BTW-tarief van toepassing. Prijzen worden altijd inclusief getoond.
 • FIT Progression is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Privacy

 • Fit Progression gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de klant. Fit Progression is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Fit Progression persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de klant per omgaande aan Fit Progression door te geven.
 • Fit Progression is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Fit Progression gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Fit Progression werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
 • Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Fit Progression te verzenden.
 • Fit Progression verzamelt onder andere gegevens van de klant middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Fit Progression om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de klant een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.
 • Intake formulieren van klanten die twee jaar of langer geleden een traject van Fit Progression hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de klant in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Fit Progression). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Fit Progression gestuurd te worden.
 • Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, dienen wettelijk 7 jaar bewaard te blijven. Deze kunnen niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na laatste factuurdatum verwijderd worden.
 • Fit Progression gebruikt de diensten van Google, Dropbox en VirtuaGym voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze bedrijven werken tevens volgens de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die Fit Progression gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord..
 • Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met FIT Progression via het contactformulier, e-mail of via het op de website vermeldde telefoonnummer

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 • Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fit Progression voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Fit Progression. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fit Progression.
 • Alle door Fit Progression verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fit Progression ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Fit Progression zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

 • Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Fit Progression. Op alle overeenkomsten van FIT Progression is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fit Progression beoordeeld en beslist.